Jednání se zájemcem o službu

Město Cvikov jako poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o soc. službu srozumitelným způsobem. Informuje ho možnostech a podmínkách poskytování soc. služby dle těchto pravidel. Vnitřní pravidla jsou dokumentace pečovatelské služby. S těmito pravidly je zájemce seznámen před zahájením sociální služby a je mu sděleno, že kdykoliv k nahlédnutí si je může opakovaně vyžádat k nahlédnutí u vedoucí pečovatelské služby, nebo kteréhokoliv zaměstnance pečovatelské služby. Na požádání může být tento dokument předán v písemné formě klientovi.

Způsob zahájení jednání se zájemcem o službu:

 • na žádost zájemce,
 • na popud třetí strany – sociální pracovník zdravotnického zařízení, sociální pracovník obce a další
 • forma zahájení jednání se zájemcem se přesněji neurčuje, lze akceptovat:
 • formu telefonickou,
 • formu žádosti o zahájení jednání el. poštou, faxem a dalšími formami komunikace
 • osobní návštěva pracovníka pobytového zařízení v místě trvalého či přechodného pobytu žadatele
 • osobní návštěva pracovníka poskytovatele ve zdravotnickém zařízení či jiném zařízení, kde se zájemce nachází.

Zásady jednání:

 • dobrovolnost
 • kvalifikované a srozumitelné informace
 • nepoužívání cizích výrazů a dlouhých souvětí
 • diskrétnost, soukromí
 • dodržování ochrany osobních údajů (jednáme i s anonymním zájemcem)
 • dodržování metodického postupu Jednání se zájemcem o sociální službu
 • vedení dohodnuté evidence
 • ověření vlastní vůle uživatele užívat naši sociální službu či není-li k využití naší pečovatelské služby někým nucen, např. rodinnými příslušníky, známými, institucí apod.
 • zjišťování prvních přání, potřeb, očekávání a cílů zájemce o službu a zda je poskytovaná služba může naplnit. Zároveň se ověřuje zdravotní stav zájemce
 • směřování jednání k uzavření smlouvy se zájemcem, přičemž jsou v maximálně možné míře respektována očekávání, potřeby, přání, tužby a osobní cíle

Fáze jednání:

 • jednání se zájemcem o službu, který dosud nepodal žádost                                         
 • jednání se zájemcem o službu, se kterým je prokonzultována podaná žádost (případně doplněny či odebrány jednotlivé úkony).
 • Uzavření smlouvy o poskytnutí sociálních služeb

                                                  

Při jednání se zájemcem o službu je nutné postupovat dle metodických postupů a veškeré informace, které jsou zájemci poskytovány několikrát opakovat, případně nechat zájemci dostatek času k seznámeni s předaným materiálem formou informačního letáku o službě.

Jednání se zájemcem o službu vede vedoucí pečovatelské služby, z jednání je pořízen záznam. V případě nepřítomnosti vedoucí pečovatelské služby vede jednání sociální pracovník Města Cvikov.

Během jednání je zájemce o službu srozumitelně seznámen s tím, jaké údaje si o něm pracovník zapisuje, z jakého důvodu a také, že s těmito údaji bude nakládáno v rámci kodexu pečovatelské služby, tzn. Je zachována mlčenlivost.

Cíl jednání:

 • zjištění, zda zájemce spadá do cílové skupiny pro poskytovanou službu
 • navázání dobrého vztahu
 • zjištění potřeb zájemce, jeho životního stylu, který upřednostňuje (doba vstávání, doba vycházek, trávení volného času, stravovací návyky, aj.)
 • zjištění potřeb, očekávání a osobní cíle zájemce, které by bylo možné s ohledem k jeho schopnostem a možnostem prostřednictvím naší služby realizovat
 • zhodnocení případných rizik zájemce (ztráta sociálních vztahů,  negativní reakce na změnu poskytování služby, apod.)
 • poskytování zájemci srozumitelné informace o podmínkách poskytování různých druhů a forem sociálních služeb
 • zhodnocení, zda uživatel naplňuje kritéria cílové skupiny
 • v případě souhlasu zájemce a vhodnosti dohodnout plán poskytované služby a připravit podklady k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

S ohledem na cílovou skupinu uživatel poskytovatel zjišťuje osobní cíle zájemce a potřebný rozsah individuální podpory zejména v těchto oblastech:

·         osobní péče

·         stravovací návyky a stravovací preference,

·         zrak, sluch, možnost komunikace uživatele,

·         psychický stav a kondice,

·         rytmus běžného dne, který klient preferuje,

·         zvyky, návyky a rituály, které si uživatel přeje zachovat,

·         zapojení rodiny do poskytování služeb,

·         další sociální kontakty a přátelství uživatele,

·         osobní bezpečnost a možná rizika.