Stížnostní řád

Pravidla pro podávání stížností a nakládání s nimi.

 

Pokud nejste spokojen / spokojen s poskytování služeb Pečovatelské služby Města Cvikov, máte právo si stěžovat:

 

 • ÚSTNĚ – osobně pečovatelce při odebírání služby či vedoucí pečovatelské služby v kanceláři vedoucí pečovatelské služby na adrese Nemocniční 185, 471 54 Cvikov v Domě s pečovatelskou službou, kde bude učiněn písemný záznam o stížnosti.

     

     Bc. Petra Balajková – vedoucí pečovatelské služby

     Anna Vránová - pečovatelka

     Veronika Bérová - pečovatelka

 

 

 • TELEFONICKY vedoucí pečovatelské služby na telefonní číslo 723 099 255, která učiní o stížnosti písemný záznam.

 

            Bc. Petra Balajková – vedoucí pečovatelské služby

           

 

 • PÍSEMNĚ – stížnost lze sepsat a vhodit ji do schránky na Domě s Pečovatelskou službou na adrese Nemocniční 185, 471 54 Cvikov. Sepsanou stížnost lze také vhodit do schránky Městského úřadu ve Cvikově na adrese Náměstí Osvobození 63, 471 14 Cvikov. Na obě uvedené adresy lze také korespondenčně zaslat či je na uvedených adresách osobně písemně předat: v domě s pečovatelskou službou pečovatelce či vedoucí pečovatelské služby, na městském úřadě v kanceláři podatelny.

 

      Bc. Petra Balajková – vedoucí pečovatelské služby

      Veronika Bérová - pečovatelka

      Anna Vránová – pečovatelka

      Soňa Macková – podatelně Městský úřad Cvikov

 

 

 • ELEKKTRONICKY – stížnost lze podat i elektronickou formou a to na mailovou adresu pečovatelské služby (dps@cvikov.cz), e-malovou adresy města Cvikov (mesto@cvikov.cz) či prostřednictvím datové schránky Městského úřadu ve Cvikově ID: 4j4bevp

 

 

 • ANONYMNĚ – anonymně lze stížnost podat písemnou nepodepsanou formou a to vhozením do schránky na Domě s Pečovatelskou službou na adrese Nemocniční 185, 471 54 Cvikov. Sepsanou stížnost lze také vhodit do schránky Městského úřadu ve Cvikově na adrese Náměstí Osvobození 63, 471 14 Cvikov.

 

Písemná stížnost by měla obsahovat:

 

 • Datum
 • Věc k projednání
 • Stručný popis dané záležitosti
 • Jméno a podpis stěžovatele (pokud se nejedná o stížnost anonymní)

 

Kromě Vás si může stěžovat také:

 

 • Osoba Vámi pověřená
 • Váš rodinný příslušník
 • Opatrovník, pokud jej máte
 • Jakýkoliv občan
 • Jakákoliv instituce zabývající se obecně ochranou lidských práv

 

Vyřizování stížnosti:

 

 • Schránky, do kterých můžete vhodit svou stížnost, jsou denně kontrolovány.
 • Do 30 dnů obdržíte písemné vyjádření k vaší stížnosti.
 • Pokud si stěžujete anonymně, písemné vyjádření bude zveřejněno do 30 kalendářních dnů na vývěsce Městského úřadu ve Cvikově.
 • Lhůta na vyřízení stížnosti se počítá ode dne doručení stížnosti k rukám pracovníka pověřeného řešením stížností. Zde k rukám vedoucí pečovatelské služby či následně k rukám místostarosty města Cvikova.
 • Pracovník, který stížnost řeší, je povinen si vyžádat vyjádření pracovníka, na kterého je stížnost vedena. Zde vedoucí pečovatelské služby vyžaduje vyjádření od pečovatelky, případně následně místostarosta města Cvikova vyžaduje vyjádření vedoucí pečovatelské služby.
 • Způsob řešení stížnosti je volen s ohledem na zachování Vaší důstojnosti.
 • V případě nespokojenosti s řešením stížnosti se můžete odvolat u

 

Rady města Cvikova

Podáním stížnosti na podatelně Městského úřadu ve Cvikově na adrese

Náměstí Osvobození 63, 471 14 Cvikov k rukám Rady města.

 

Krajského úřadu Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje, U jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2.

Tel. 485 226 111, email: info@kraj-lbc.cz

 

Ministerstva práce a sociálních věcí

MPSV, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 1.

Tel. 221 921 111, email: post@mpsv.cz

 

Kanceláře veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv – ombudsman,

Údolní 658/39,602 00, Brno – město, tel. 542 542 111,

email: podatelna@ochrance.cz

 

Českého helsinského výboru

Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21,

15000 Praha – Smíchov, Tel. +420257221142.

 

Máte právo řešit stížnost společně se zastupující osobou, kterou si ke stížnosti přizvete (jiný uživatel služby, popřípadě tlumočník či sociální asistent). Dále si může stěžovat i jiná osoba (jiný příbuzný, pracovník spolupracující instituce, jak je uvedeno výše) na provoz i kvalitu služby. Jiná osoba je o řešení stížnosti vyrozuměna v nezbytném rozsahu v souladu s ochranou osobních dat

 

SE SEPSÁNÍM STÍŽNOSTI VÁM POMŮŽE PEČOVATELKA V TERÉNU, VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V KANCELÁŘI V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NEBO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK MĚSTA CVIKOVA V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE CVIKOVĚ – 1. PATRO, Č. DVEŘÍ 103.