Zásady poskytování služeb

 • podpora kvalitního, důstojného, pokud možno samostatného a běžného života
 • respekt k individuálním potřebám uživatelů a ke svobodné volbě
 • odbornost a lidskost přístupu – empatie, bezpečí, ohleduplnost
 • zachování lidské důstojnosti, předcházení negativním předsudkům
 • respekt k lidským právům uživatelů, k soukromí a partnerským vztahům
 • spolupráce s rodinou, úřady, zdravotníky, lékaři
 • ochrana osobních údajů
 

Principy služby:

 • Respektování osobní svobody – nikdo ze zaměstnanců nenutí uživatele k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jeho rozhodnutím. Všichni respektujeme uživatelovu volbu.
 • Ochrana práv uživatelů – chráníme všechna práva uživatelů v souladu s platnými právními předpisy.
 • Odbornost – všichni pracovníci jsou vzdělaní a kvalifikovaní k výkonu své práce, máme zaveden systém vzdělávání pracovníků v odborných kurzech, seminářích apod. za účelem profesionálního růstu pracovníků a zkvalitňování poskytované péče.
 • Diskrétnost – diskrétně jednáme s každým uživatelem, získáváme jejich důvěru zachováním nestrannosti, objektivity a individuálním přístupem založeným na partnerství mezi uživatelem a zaměstnancem.
 • Seberealizace – snažíme se, aby uživatelé mohli v co možná největší míře uplatnit při využívání služeb svoji vůli i schopnosti individuální podporou uživatelů, a aby míra rizika byla pro jejich možnosti přiměřená.
 • Podpora společenských kontaktů – usilujeme, abychom u našich uživatelů v maximální možné míře podporovali sociální dovednosti a vztahy s rodinou, přáteli apod.