Etický kodex

I.

 1. Účelem etického kodexu je stanovit pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
 2. Posláním organizace je umožnit seniorům a zdravotně postižením občanům setrvat co možná nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Usnadnit jim život ve stáří či nepříznivé životní situaci a umožnit jim žít běžným způsobem života.
 3. Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřena v Chartě práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy platnými pro výkon jejich povolání.

II.

 1. Pomáháme lidem, kteří o naši pomoc požádají bez ohledu na národnost, rasu, víru, pohlaví, věk, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
 2. Chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, pochopením, empatií i trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby.
 3. Respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
 4. Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
 5. Pracovníci nevyžadují ani nepřijímají dary ani žádná jiná zvýhodnění, které by mohli ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi či žadateli nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností.

III.

 1. Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplívající ze závazku k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co možná nejvyšší.
 2. Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svými nadřízenými. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými osobními zájmy.
 3. Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a osobních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 4. Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemné čestné jednání a slušné společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu.
 5. Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I mimo pracovní dobu vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
 6. Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost své profese.

IV.

Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušování pracovní kázně se všemi vyplívajícími důsledky.