Pravidla poskytování služeb

  1. Pečovatelská služba se poskytuje občanům žijícím na území města – seniorům, zdravotně postiženým a osobám s chronickým onemocněním, kteří nepotřebují komplexní péči, ale potřebují pomoc při zvládání běžných životních potřeb a pomoc při zajištění domácnosti.
  2. Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00.
  3. Pečovatelská služba se poskytuje na území města v domácnostech klientů nebo v domě s pečovatelskou službou.
  4. Pečovatelka má právo odmítnout vykonat úkon, který není písemně uveden ve smlouvě, pokud to nevyžaduje aktuální situace uživatele.
  5. Pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoli nebezpečí na zdraví či bezpečnosti její nebo uživatele služeb.
  6. Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a schválené radou města vydané formou ceníku.
  7. Úhradu za skutečně čerpané úkony pečovatelské služby vybírá poskytovatel zpětně (pečovatelky) jednou za měsíc.
  8. Pracovnice pečovatelské služby se musí k pečovaným osobám chovat takovým způsobem, aby nedocházelo ke snížení jejich důstojnosti nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.